Quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Bình

Quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 01/09/2021, 23:22:59 (GMT+7)

Ngày 01 tháng 9 năm 2021 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, UBND tỉnh Quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Binh, như sau:

Đối tượng áp dụng

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và các đối tượng được yêu cầu xét nghiệm nhưng không thuộc phạm vi ngân sách nhà nước chi trả kinh phí xét nghiệm.

 

Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có năng lực xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 được cấp có thấm quyền giao nhiệm vụ xét nghiệm.

Mức giả dịch vụ xét nghiệm: Áp dụng mức giá của dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo mức giá của dịch vụ đã được quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BYT; Công văn số 4356/BYT- KHTC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế; Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể như sau:

Đổi với xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR theo quy định tại Mục IH- Công văn số 4356/BYT-KHTC

Mẫu đơn: Áp dụng tương đương với Dịch vụ số 1735, Phụ lục giá dịch vụ đính kèm Thông tư số 14/2019/TT-BYT: Xét nghiệm “Vi khuẩn/vi rút/vi nấm/ký sinh trùng Real time PCR”,

giá thu: 734.000 đồng, trong đó: Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phấm: 117.800 đông/mâu; Mức giá xét nghiệm: 616.200 đồng/mẫu.

Mẫu gộp: Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: 100.000 đồng/mẫu; Mức giá xét nghiệm: 634.000 đồng chia cho số mẫu gộp.

Mức giá xét nghiệm nhanh:

Áp dụng mức giá tối đa không quá: 238.000 đồng, tương đương với Dịch vụ sổ 1734, Phụ lục giá dịch vụ kèm theo Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Ninh Bình: Xét nghiệm “Vi khuẩn/vi rút/vi nấm/ký sinh trùng test nhanh”.

 

Thanh toán theo phương pháp thực thu, thực chi nhưng không vượt quá giá thu 238.000 đồng/mẫu, bao gồm chi phí mua test nhanh kháng nguyên và vật tư, chi phí lấy mẫu, xét nghiệm bệnh phẩm.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các cơ sở lấy mâu, xét nghiệm thực hiện quản lý, theo dõi, hạch toán thu, chi dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; thanh quyết toán và lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan.

Chi tiết xem tại Quyết định 963/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Kim Duyên (Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình)

Nguồn bài viết : https://ninhbinh.gov.vn/ubnd-ninhbinh/4/469/39069/231402/Thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/Quy-dinh-tam-thoi-muc-gia-dich-vu-xet-nghiem-SARS-CoV-2-tai-cac-co-so-y-te-cong-lap-tinh-Ninh-Binh.aspx

Tin nổi bật
Video nổi bật
MỘT SẢN PHẨM CỦA THÔNG TIN NINH BÌNH 24H